• Rehabilitació
   • Rehabilitació integral i parcial d’habitatges d’ús residencial.
   • Especialització en la rehabilitació de la Masia tradicional.
   • Rehabilitació de patrimoni arquitectònic, supervisat pel Departament de Cultura de la Generalitat. Experiència en la rehabilitació d’edificis catalogats com a BCIN I BCIL.
   • Rehabilitació d’equipaments públics existents.

   ARKUS ha realitzat gran nombre de projectes de rehabilitació de patrimoni arquitectònic i cultural català, ja sigui en masies, vestigis fortificats, castells, patrimoni religiósmi  patrimoni cultural de l’administració pública.

   En les obres de Rehabilitació sempre apliquen criteris d’intervenció amb una lògica constructiva adequada. Es persegueix en tot moment una adaptació al llenguatge i a la singularitat de l’edifici en el que ens trobem i potenciem els seus valor passats o existents, sent conscients que l’edifici hi era abans de la nostra intervenció i continuarà en un futur.

  • Edificació privada
   • Edificació en habitatge unifamiliar
   • Edificicació plurifamiliars
   • Estudis de viabilitat i avantprojectes per promoció
   • Edificació Hotelera
   • Projectes d’equipaments privats.
  • Equipaments públics
   • Projectes pel Departament d’educació de la Generalitat.
   • Projectes de centres assistencials i de Salut, pel Departament de Benestar Social de la Generalitat i l’ Institut Català de la Salut.
   • Projectes lúdic culturals, centres d’interpretació, local per a Joves, locals socials plurifuncionals.
   • Projectes pel Departament d`esports de la Generalitat; pavellons esportius, camp de futbol.
  • Comercial
   • Projectes comercials amb identitat de marca
   • Disseny comercial
   • Especialitat en projectes per a locals destinats a l’ús de la restauració.
   • Locals comercials per sector retail
   • Adequació d’establiments per obertura de noves activitats.
  • Interiorisme

   Allà on residim convivim amb l’arquitectura cada dia, per això gaudim dissenyant l’espai que habitem.

   • Disseny i interiorisme comercial per identitat de marca.
   • Interiorisme residencial privat.
   • Restyle de locals comercials existents.
   • Treballs especialitzats en Home staging.
   • Treballs especialitzats en arquitectura efímera i d’aparadors.
  • Espai públic

   Especialistat en el desenvolumant de l’entorn urbà i redacció de projectes d’ urbanització d’espai públic.

   • Projectes d’ urbanització d’espais públics urbans, places, parcs i via pública.
   • Projectes d’ordenació i paisatgisme, d’ espais públics per a l’ oci i el lleure en entorn natural.
   • Projectes d’urbanització integral de sistema viari.
   • Projectes d’ urbanització de reparació puntual.
   • Direcció i coordinació d’ obres públiques d’espai urbà.
  • Urbanisme
   • Assessorament urbanístic municipal.
   • Ordenació territorial
   • Redacció de projectes de planejament derivat.
   • Modificacions puntuals de figures de planejament vigents.
   • Projectes de reparcel·lació, agregació i segregació.
   • Elaboració i tramitació d’al·legacions de planejament a particulars.
  • Arquitectura legal

   L’equip d’arquitectura d’ARKUS consta d’ una extensa trajectòria com a tècnics de l’Administració, fet que proporciona dilatada experiència en tramitacions municipals de qualsevol tipus com pot ser:

   • Legalització d’habitatges
   • Parcel·lació i segregació de finques
   • Projectes de divisió horitzontal
   • Inspecció Tècnica d’Edificis ITE.
   • Cèdules d’habitabilitat
   • Certificació Energètica d’Edificis
   • Canvis d’ús de locals i habitatges.
   • Assessorament urbanístic, amb tramitacions d’al.legacions diverses.
   • Valoracions econòmiques d’edificacions i solars.
  • Llicències activitat
   • Tramitacions per llicencies d’activitat
   • Llicències per l’obertura de nous establiments
   • Certificats de declaració responsable
   • Projectes d’adequació per activitat
   • Tramitacions legals d’enginyeria
  • Edificació Industrial
   • Projectes constructius per naus industrials
   • Projectes per construcció d’instal·lacions productives
   • Registre d’instal·lacions industrials
   • Projectes d’instal·lacions tècniques en l’industria.
  • Enginyeria d’Operacions
   • Estudis de millora de productivitat
   • Reenginyeria de processos
   • Disseny d’instal·lacions automàtiques
   • Automatització intra-logística
  • Projectes tècnics
   • Projectes d’instal·lació elèctrica
   • Projectes tècnics de climatització
   • Projectes tècnics d’instal·lacions mecàniques
   • Projectes de protecció contra incendis (PCI).
  • Certificació Energètica d’Edificis
   • Certificació Energètica d’Edificis
    D’acord a la normativa RD235/2013 pel qual s’aprova el procediment de cerificació d’eficiència energètica d’edificis.
  • Avaluació d’Estalvi Energètic
   • Diagnòstics per reducció del consum energètic
   • Avaluació del consum i de la contractació elèctrica
   • Balanç energètic d’edificis i instal·lacions industrials

   ARKUS compromès amb el medi ambient i el consum energètic treballant contínuament per buscar millores en els hàbits de consum energètic dels edificis.

   Col·laborant juntament amb una empresa especialitzada realitza estudis de la reducció de la despesa energètica.

   Es realitzen projectes energètics que consisteixen en l’avaluació de la factura elèctrica, els termes de contractació, fons de demanda elèctrica i corbes de consum per identificar oportunitats d’estalvi energètica amb impacte directe a la factura elèctrica.

   ARKUS estem tant convençuts de l’oportunitat d’estalvi, que realitzem un estudi totalment gratuït per la millora energètica.

   Es fan diagnòstics sense cost inicial, a sucess fee, a partir d’un determinat consum energètic i conegudes les condicions de contractació existents.

“La nostra capacitat técnica junt a l’àmplia experiència en la realització de projectes, ens permet donar servei de tot tipus de projecte tècnic amb els més alts elevats nivells de qualitat.”